Aktieägare

Tio största aktieägarna

31 oktober 2018

  Aktieinnehav Andel i %
HNA Tourism Group 87,552,187 50.9%
Group JP Morgan 9,322,063 5.4%
Brown Brothers Harriman/LUX 6,632,535 3.9%
Group Bank of New York 5,850,660 3.4%
State Street Bank and Trust CO 5,820,507 3.4%
BNY Mellon NA 5,633,620 3.3%
Group Morgan Stanley 5,511,539 3.2%
Nordea Investment Funds 4,026,059 2.3%
UBS AG London Branch 3,839,722 2.2%
Merrill Lynch International  3,024,959 1.8%
Tio största aktieägarna 137,213,851 79.8%
Övriga 34,642,450 20.2%
Totalt antal utestående aktier 31 oktober 2018 171,856,301  
Radisson Hospitality AB (publ) 2,532,556  
Totalt antal registrerade aktier 31 oktober 2018 174,388,857  

Source: Euroclear Snapshot 2018-10-31

Andel i % är beäknat baserat på det totala antalet utestående aktier.

Som vidare beskrevs i bolagets pressmeddelande från den 15 december 2017 hade HNA Tourism Group (”HNA”) meddelat bolaget att 10 600 000 av HNA:s aktier i bolaget hade, vid tidpunkten för pressmeddelandet, ställts som säkerhet under ett låneavtal som HNA ingått. Efter utfärdandet av pressmeddelandet har bolaget blivit informerat av HNA att HNA har ställt ytterligare aktier som säkerhet i enlighet med låneavtalet. Per den 31 oktober 2018 har totalt 31 665 366 av HNA:s aktier i bolaget pantsatts. Bolaget har vidare informerats av HNA att de pantsatta aktierna ska, i enlighet med gällande regelverk, även under löptiden för låneavtalet inkluderas i HNA:s aktieinnehav. Vänligen notera dock att de pantsatta aktierna inte inkluderas i HNA:s atkieinnehav presenterat i ovanstående tabell (vilken är baserad på information från Euroclear Sweden per den 31 oktober 2018). HNA:s aktieinnehav enligt tabellen ovan, tillsammans med de pantsatta aktierna (totalt 119 217 553 aktier) utgör 69,37 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.